Güneş Enerjisindeki Çevresel Etkiler

Güneş Enerjisine Dayalı Santrallerinin çevreye olabilecek önemli etkileri şöyle sıralanabilir:
 Yer seçimi (Güneş enerjisi santralinin hem teknik hem ekonomik olarak fizibıl
olabilmesi için global radyasyonu 1650 kWh/m2-yıldan daha büyük alanlara
kurulması gerekmektedir.)
 Arazi kullanımı (Çevrim verimlerinin düşüklüğü nedeniyle büyük alan
gerektirmektedirler. Güneş santrallerinin şebekeye uzaklığı önemlidir. Yüksek
sıcaklıklı sistemler için, işletme ısısını sağlayacak toplayıcıların ihtiyaç duyduğu alan
kullanımı oldukça büyük bir sorundur. )
 Güneş panellerinin sayısı ve koordinatları
 Diğer tesislerle etkileşim
 Yerleşim yerlerine uzaklık
 Korunan alanlara mesafesi
 Kuş göç yolları
 Radyo ve TV alıcılarına uzaklıkları
 Görüntü kirliliği habitat kaybı ve ekosistemin değişmesi (Büyük ölçekli sistemlerde
alan kullanımından kaynaklı)

Leave A Comment

Haberler